MİLLİ HASILA BÖREĞİNDEN SANA KAÇ DİLİM DÜŞTÜ?

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:18

MİLLİ HASILA BÖREĞİNDEN SANA KAÇ DİLİM DÜŞTÜ?

Dünyada yaşayan 7,8 milyar insan; 2019 yılında, çalışıp çabalayıp bir yılda toplam 88 trilyon $ hasıla elde etmiştir.

İlk on ülke (ABD 21.4,  Çin 14.3, Japonya 5.0, Almanya 3.8, Hindistan 2.9, İngiltere 2.8, Fransa 2.7, İtalya 2.0, Brezilya 1.8, Kanada 1,7)  dünya milli hasılasının 58 Trilyon $’nı, yani  % 66’sını elde etmekte,

Ülkemizin de içinde bulunduğu ikinci grupta yer alan on ülke ise; 11,7 Trilyon $’nı yani % 13’ünü  elde etmekte, kalan 175 ülke ise dünya milli hasılasının ancak % 21’lik kısmını elde etmektedir.(1)

İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye toplam 56 ülkenin ( Suriyenin üyeliği 2012 yılında askıya alınmıştır) 2019 yılındaki milli, hasılaları toplamı ise; 9 Trilyon $  olup, dünya milli gelirinin % 10’unu oluşturmaktadır. (bu konuda ileri tarihlerde müstakil bir yazı yazarız İnşaallah)

2019 yılı  verileri esas alındığında, dünyada 15 ülkede yaşayan 415 milyon insan yıllık ortalama 50.000 $’ın üzerinde gelire sahip olurken, 27 ülkede yaşayan 620 milyon insan ortalama 1.000 $’ın altında gelire sahip olarak hayatta kalmaya çalışmıştır.

Merhum, Necip Fazılın veciz ifadesiyle:

“Allahın on pulunu bekleye dursun on kul;

Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.

Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa;”

Birileri tokluktan, birileri ise açlıktan ölüme koşmaktalar.

Bir ülkenin kendi içerisinde, gelir dağılımı hesabı yapılırken ülke nüfus % 20 dilimler halinde beş kademeye ayrılır ve her kademenin toplam gelirden aldığı pay hesap edilirek analiz ve mukayeseler yapılmaktadır.

Buna göre ülkemizdeki gelir dağılımının dönemler itibarıyla seyri şu şekilde gerçekleşmiştir:

            YILLAR   /       1987      1994   2004     2006           2010           2019

İlk (en düşük)    % 20        5,2      4,9        6,0         5,8             5,8              5,9

İkinci               % 20       9,6      8,6     10,7        10,5            10,6            10,6

Üçüncü           % 20      14,1    12,6     15,2        15,1           15,2            14,9

Dördüncü        % 20      21,2    19,0     21,9        22,1           21,7            21,1

Beşinci(yüksek)% 20      49,9    54,9     46,2        46,5            46,7            47,5

 TOPLAM                    100,0  100,0   100,0     100,0          100,0          100,0 (2)

 

Tabloyu kısaca özetlemek gerekirse:2019 yılında ülkemizin nüfusu: 82 milyon olup, nüfusu beş dilime ayırısak her bir dilim 16,4 milyon kişiye denk gelir.

İlk grupta yer alan en düşük gelirli 16,4 milyon kişinin aynı yıl elde edilen 4 trilyon 320 milyar TL (760 Milyar $)  milli hasıladan aldığı pay; % 5,9 olup, bu grupta yer alan her bir kişinin aldığı tutar ortalama 15,600 TL olmuştur. Buna karşılık; beşinci grupta bulunan yani en yüksek gelire sahip olan 16,4 milyon kişiden herbirisi aynı yıl 123.300 TL gelire sahip olmuştur.

Her bir grubun kendi içindeki analizi ise ayı bir bahis konusudur.

Tablodan öğrendiğimiz bir başka husus da: yıllar itibarıyla köyden kente göç ve diplomalı kişi sayısında önemli değişiklikler olmasına rağmen en düşük gelir grubunun milli hasıladan aldığı pay yıllar içerisinde önemli bir değişiklik gösterememiştir.

Ehlince malum olan bir husu daha vardır ki; ülke içerisinde gelir dağılımını ölçmek için “Gini katsayısı”diye bir hesaplama yöntemi kullanılmaktadır.

Bu hesaplamanın sonucunda çıkan değer sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında adaletten söz edilirken, çıkan değer bire yaklaştıkça gelir dağılımında adalatten sapma olarak değerlendirilir.

Yazıyı fazlaca rakamlara boğmadan bir kaç ülkenin gelir dağılımını gösteren “Gini Katsayısı” sonuçlarını sıralayalım:    

 

ÜLKELER            Gini Katsayısı (2014)

İsveç                       O.250

Norveç                     0.258

Hollanda                  0.309

İtalya                        0.360

Almanya                   0.283

Yunanistan               0.343

İngiltere                    0.360

Türkiye                    0,400

ABD                          0.408

Çin                             0.421

Arjantin                      0.445

Brezilya                     0.547

Kaynak (3)

Tablodan da görüleceği üzere ABD, Çin, Brezilya ve Arjantin’de gelir dağılımı bizden daha kötü durumdadır.

Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin artması; iktisadi, sosyal (ahlaki, asayiş ...) problemlerin artmasına zemin hazırlamaktadır.

Gelir dağılımındaki adaletsizliği asgariye indirebilmek için devletin, sivil toplum müesseselerinin ve fertlerin yapması gekenleri şu şekilde özetlemek mümkündür:

Devlete düşen görevler:

Adaletsizliğin baş müsebbiplerinden oLan enflasyonu asgari seviyeye indirecek tedbirleri almak,

Vergi tahsilatında kolaycılıktan vazgeçip, doğrudan vergi tahsilatına yönelmek,

Kamu müesseselerinde israfı önlemek, verimliliği artırmak,

Kamu bağlantılı parasal iş ve işlemlerde hukuksuzluğun önüne geçecek kati tedbirler almak ve uygulamak,

Ayni ve nakdi yardımlarda istismarların önüne geçecek tedbirleri almak,...

 

Yardım dağıtmak, daha çok da yardım dağıtımına aracılık etmek üzere kurulmuş bulunan sivil toplum müesseselrinin yapması gerekenler ise:

Verimliliğe  daha fazla ehemmiyet vermek, iş ve işlemleri gerçekleştirirken israftan uzak durmak,

İş ve işlemler gerçekleştirilirken, oto kontrol sistemi kurmak ve çalıştırmak,

Adalet duygusunu zedeleyecek hatta su-i zan’a sebebiyet verecek işlem ve fiillerden uzak durmayı sağlayacak tedbirleri almak. 

Asıl faaaliyet konularının dışındaki işlem ve eylemlerinden uzak durarak, kuruluş maksatlarına uygun ve etkin faaliyetlerde bulunmalak...

Şahısları düşen görevler ise:

İnanç, ahlak ve sosyal sorumlulukların gereği olarak;

Zekat, sadaka konularında daha hassas olmaları; özellikle her müslüman ferdin, zekatın İslamın şartlarından birisi olduğu bilinci ile hareket etmesi,

Yapısı gereği, parasal boyutu olan (zekat, kurban, hac,...) ibadetlerin ifasında, istismarcı kişi ve kurumlardan uzak kalmaya dikkat etmek bu konularda lüzumlu bilgileri doğru kişi ve kaynaklardan edinmek.

İstihdam sağlayan müteşebbislerin, çalışanlarının hayat haklarına iktisaden daha fazla saygı göstermeleri,

Ortalama ve ortalamanın üzerinde gelire sahip kişilerin; ülkemiz ve ülkemiz dışındaki insanların iktisadi durumlarını kendi güvenlikli sitelerindeki komşularının durumlarından işbaret saymamaları,

Hasılı, konforlu malikhanelerinde tatil hesabı yaparken kenar semtlerde aç uyuyan birilerinin de olabileceğini düşünmek gerekmektedir.

Her müslüman, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” Hadis- i şerifininin muhatabıdır.

İnfak; dünyada huzura, ahirette felah için fırsat sunuyor.

İsar, ise o bu yazının konusunu aşar...

Yoksulu görüp gözetmek, var olanı paylaşmak sadece dini değil aynı zamanda ahlaki ve insani bir yaklaşımdır.

Boşuna dememişler “İlgisizlik insanlıktan istifadır”

Hasılı; Yirminci asrın mütefekkir devlet adamlarından merhum Aliya İzzet BEGOVİÇ’in  ifadesiyle “açlık iktisadi bir problem olmayıp, ahlaki bir problemdir.

 

Yazarın Diğer Yazıları